3 Bộ môn Quản trị thương hiệu
·Quá trình phát triển
Bộ môn quản trị thương hiệu được thành lập vào ngày 08-08-2008, theo quyết định số 354/QĐ-ĐHTM, ban đầu bộ môn trực thuộc khoa thương mại điện tử, từ tháng 8 năm 2010 bộ môn Quản trị thương hiệu trực thuộc khoa Kinh doanh thương mại
·Các môn học đảm nhiệm:
Quản trị thương hiệu
Quản trị thương hiệu dịch vụ
Quản trị E Brand
Quản trị thương hiệu doanh nghiệp
Thiết kế và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu
Quản trị thương hiệu dịch vụ, thương hiệu chứng nhận, thương hiệu điện tử
Quản trị thương hiệu sản phẩm
Tình huống quản trị thương hiệu
Quản trị dự án và dự án thương hiệu
Kỹ năng trình diễn các vấn đề quản trị thương hiệu
Kỹ năng tổ chức sự kiện quảng bá thương hiệu
Kỹ năng viết kịch bản trong quản trị thương hiệu
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
Quản trị chiến lược thương hiệu
Phát triển quản trị tài sản thương hiệu
Phát triển thương hiệu các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch
Phát triển thương hiệu quốc gia và thương hiệu ngành kinh doanh
Phát triển thương hiệu tập thể và thương hiệu chứng nhận
Phát triển thương hiệu địa phương và chỉ dẫn địa lý
Danh sách các cán bộ của bộ môn:
STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Thịnh PGS.TS. GVC Trưởng Bộ môn, Giám đốc TT Thương hiệu
2 Nguyễn Thu Hương CN Giảng viên
3 Nguyễn Thị Thanh Nga CN Giảng viên
4 Đào Thị Dịu CN Giảng viênn
5 Nguyễn Thị Vân Quỳnh CN Giảng viên
6 Đào Cao Sơn CN Giảng viên
Khúc Đại Long CN Giảng viên