Địa chỉ: Phòng 110, Nhà D, Đại học Thương mại, Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38374115
Email: sdh@vcu.edu.vn
Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên
Phó trưởng khoa: Th.S Vũ Thị Minh Phương
Khoa sau đại học - Đại học thương mại
1. Quá trình hình thành và phát triển
● Từ năm 1987, Trường Đại học Thương mại được giao nhiệm vụ đào tạo phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ) theo 5 chuyên ngành:
- Kinh tế, quản lý và kế hoạch hoá kinh tế quốc dân;
- Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế;
- Thống kê;
- Thương phẩm học các mặt hàng thực phẩm;
- Thương phẩm học các mặt hàng công nghiệp và nguyên liệu công nghiệp nhẹ;
● Năm 1994, Trường được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ theo chuyên ngành
- Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ
Từ năm 1987 đến 1998, với quy mô đào tạo chưa lớn, nhiệm vụ tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học trong Trường do Phòng Khoa học thực hiện. Năm 1998, với quy mô đào tạo ngày càng lớn, yêu cầu đối với chất lượng đào tạo ngày càng tăng cao, phục vụ cho định hướng xây dựng Trường thành một trung tâm đào tạo và khoa học, Khoa Sau Đại học đã được thành lập theo Quyết định số 862/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 04 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hiện tại, Trường có các chương trình đào tạo cho Tiến sĩ và Thạc sĩ sau:
- Tiến sĩ:
+ Thương mại, mã số 62.34.10.01
+ Kế toán, mã số 62.34.30.01
+ Quản lý kinh tế, mã số 62.34.01.01
+ Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, mã số 62.34.40.01
- Thạc sĩ:
+ Thương mại, mã số 62.34.10
+ Kế toán, mã số 62.34.30
+ Quản lý kinh tế, mã số 62.34.01

2. Mục tiêu đào tạo/ Chức năng nhiệm vụ
* Mục tiêu đào tạo
- Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.
- Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.
* Chức năng nhiệm vụ
- Quản lý trong quá trình đào tạo, quản lý việc học tập và nghiên cứu khoa học của học viên và nghiên cứu sinh.
- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu hàng năm của các chuyên ngành đào tạo sau đại học.
- Xây dựng kế hoạch tài chính, mua sắm thiết bị và tư liệu phục vụ đào tạo sau đại học.
- Xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy đối với các chuyên ngành được phép đào tạo, lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các chuyên ngành đào tạo mới
- Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu đã được giao và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức việc đánh giá luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ
- Tổ chức và quản việc cấp bằng thạc sĩ.
3. Danh sách cán bộ, chuyên viên của khoa
STT Họ và tên Chức danh KH, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Thị Phương Liên PGS.TS Trưởng khoa
2 Vũ Thị Minh Phương ThS Phó trưởng khoa,
Bí thư chi bộ
3 Nguyễn Thanh Hải TS Chuyên viên
4 Hoàng Kim Cúc ThS Chuyên viên
5 Nguyễn Vũ Trà Ly CN Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Cảnh Lan CN Chuyên viên

4. Số lượng học viên cao học và NCS đang quản lí
Khóa 13 2007 Khóa 14 2008 Khóa 15 2009 Khóa 16 2010 Khóa 17 2011 Tổng
Cao học 162 215 327 400 1.104
Nghiên cứu sinh 1 16 25 34 40 116
Tổng 1 178 240 361 440 1.220

5. Các văn bản quản lý
STT Tên văn bản Ghi chú
1 Quy chế đào tạo Thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Áp dụng từ đợt TS tháng 9/2011
2 Thông tư 08/2009/TT-BGDĐT ngày 21/4/2009 về việc sủa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo Thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Áp dụng đối với các đợt tuyển sinh trước tháng 3/2011
3 Quy chế đào tạo Thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Áp dụng đối với các đợt tuyển sinh trước tháng 9/2011
4 Quyết định 848/QĐ-ĐHTM-SĐH ngày 9/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết đào tạo trình độ thạc sĩ Áp dụng đối với các đợt tuyển sinh trước tháng 9/2011
5 Quyết định …/QĐ-ĐHTM-SĐH ngày …/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết đào tạo trình độ thạc sĩ Áp dụng từ năm học 2011-2012
6 Quy chế đào tạo Sau đại học ban hành theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Áp dụng cho các đợt tuyển sinh trước năm 2010
7 Quy chế đào tạo Tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/QĐ-BGD&ĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Áp dụng từ đợt tuyển sinh năm 2010 và các đợt TS trước năm 2010 nhưng chưa bảo vệ được LATS cấp bộ môn trước ngày 31/12/2011
8 Quyết định 848/QĐ-ĐHTM-SĐH ngày 9/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ
9 Quy chế công tác học viên hệ đào tạo Sau đại học ban hành theo Quyết định số 1389/QĐ-TM-SĐH ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại


6. Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án đã và đang triển khai thực hiện
- Đề tài cấp bộ
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Ghi chú
1 Một số giải pháp tài chính nhằm phát triển thị trường nhà ở dân dụng nước ta. Mã số B2004-39-53 PGS.TS Nguyễn Văn Thanh Nghiệm thu 2005
2 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính các công ty cổ phần nhằm tư vấn cho các nhà đầu tư chứng khoán. Mã số B2006-07-07 PGS.TS Nguyễn Văn Thanh Nghiệm thu 2007
3 Giải pháp phát triển đa dạng hoá và xã hội hoá các loại hình quỹ hưu trí cho người lao động ở nước ta trong những năm tới. Mã số : B2008-07-58 PGS.TS Nguyễn Văn Thanh Nghiệm thu 2008
4 Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán. Mã số B2011-07-03 PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên Đang thực hiện


- Đề tài cấp trường, dự án
STT Tên đề tài, dự án Chủ nhiệm Ghi chú
1 Quy chế tổ chức đào tạo nghiên cứu sinh trong điều kiện thực hiện quy chế mới Th.S Vũ Thị Minh Phương 2007-2008
2 Quản lý giờ giảng của hệ cao học theo nguyên lý tín chỉ đối với giảng viên và học viên Th.S Nguyễn Thanh Hải 2009-2010