K46D môn tổng luận thương phẩm học

Câu 1 : Phân tích các yêu cầu về chất lượng của hàng hóa thực phẩm. Cho 1 ví dụ về 1 nhóm hành kinh doanh trên thị trường và nhận xét về cơ cấu của nhóm hàng đó trên thị trường.

Câu 2: phân tích các hình thức và biện pháp kiểm tra chất lượng hàng hóa. cho 1 ví dụ về kiểm tra chất lượng hành hóa = biện pháp cảm quan.