Đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh K46 SVTM

Đề 5
1. Quan điểm của HCM về chiến lược trồng người
2. Trong điều kiện hiện nay, khi vận dụng TTHCM về xây dựng CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN cần giải quyết những vấn đề gì?