Đề thi môn triết học, K47B Đại học thương mại 2012

1.Ý thức là gì ? Nêu nguồn gốc và bản chất của ý thức ?

2 Nêu quan điểm về con người của chủ nghĩa Mác- Lênin, Phê phán quan điểm sai lầm đó.