Đề thi số 22 trong bộ đề thi quản trị học Đại học thương mại - K46B svtm

Câu 1:hãy nêu các loại quyết định quản trị/lấy ví dụ cho quyết định quản trị bằng trực giác, quyết định dựa trên cơ sở (không nhớ rõ)mở giáo trình là sẽ thấy thui...lý thuyết hay thực tế .nói chung là có trong giáo trình nhé.trong phần phân loại theo cách thức ra quyết định quản trị đó.
Câu 2:hãy nêu khái niệm kiểm soát là gì? vai trò của kiểm soát, Tại sao nói;" kiểm soát là hệ thống phản hồi giúp các nhà quản trị..."
Câu 3: bài tập: chiều thứ 6 và sáng thứ 7