Đề thi tổng luận thương phẩm học:

ĐỀ 5
Câu 1: Hãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hàng hóa. Lấy ví dụ để phân tích tác động của yếu tố quá trình sản xuất tới 1 mặt hàng cụ thể.
Câu 2: Phân tích các phương pháp đánh giá chất lượng hàng hóa. cho VD khi đánh giá một hàng hóa nào đó.
ĐỀ 6: (Đề này mình không nhớ rõ lắm nhưng nó vào các phần sau)
- Nêu khái niệm về chỉ tiêu chất lượng, trọng số, công thức tính chỉ tiêu chất lượng tổng hợp.
- Các hình thức kiểm tra chất lượng hàng hóa.
- Mã số, mã vạch hàng hóa.