Câu 1: Trình bày các phương pháp tính năng suất lao động trong thương mại. Mối quan hệ giữa năng suất lao động với tỉ suất lao động và thu nhập bình quân của 1 lao động.

Câu 2: Tự cho thêm số liệu vào Bảng. rùi phân tích nguyên nhân biến động của số lần chu chuyển hàng hóa bình quân toàn công ty quí 2 so với quí 1, phân tích nguyên nhân biến động của mức tiêu thụ hàng hóa theo số lần chu chuyển và mức dự trữ, phân tích tổng hợp năng suất lao động và thu nhập của ng lao động