đề 50 câu 75p t làm đề 442
rất nhiều lí thuyết, ít bài tập, t còn nhớ đc 1 chút như sau
- tính giá đảm bảo nguyên tắc......xác định trị giá tài sản
a. kịp thời b dễ hiểu c rõ ràng đ.thống nhất ( d đúng)
- tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp......và có thể thu lợi ích trpng tương lai
a. quản lý, b kiểm soát.......(b đúng)
-chuyển trả nợ dài hạn đến hạn trả bằng tài khoản ngân hàng : 100 triệu thì pải
đáp án: Nợ 315, Có 112
-đầu kỳ: tài sản 120, nợ phải trả là 30. cuối kỳ tài sản là 300, nợ phải trả là 120, vốn chủ sở hữu tăng 20. tính lợi nhuận là bao nhiêu
90....110.....70 là dúng
vì tài sản = nợ + vốn chủ sở hữu
=>đầu kỳ: 120=30+vốn =>vốn = 90
cuối kỳ, vốn tăng 20, tài sản 300 => 300=120+110+x => x =70
- Câu nào đúng
a. vốn của doanh nghiệp là vốn do doanh nghiệp góp
b. là do vay mượn, chiếm đoạt
c.là..............
d. tất cả ( đúng)
-nguyên tắc cơ sở dồn tích:
a.ghi cộng dôn b. ghi thời điểm phát sinh (đúng).....
-nguyên tắc giá gốc:
a.giá theo giá thị trường
b.........................
-hoàn chỉnh chứng từ là
a. lập định khoản
b. điền thông tin bổ sung
c. phân loại chứng từ
d. ko j đúng
-chứng từ-ghi sổ là cơ sở cho
a.sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
b.sổ cái thẻ kế toán chi tiết
c.ghi sổ tổng hợp ( đúng)
-nguyên tắc tổ chức công tác kế toán tuân theo văn bản pháp lý hiện hành vì
a. phục vụ yêu cầu quản lý Dn
b. nhà nước quản lý thống nhất ctác ktoán( đúng)
c. phản ánh .....kế toán
-người trách nhiệm như kế toán trong cơ quan nhà nước
a. thủ kho
b thủ quĩ
c, cha mẹ lãnh đạo( đại loại thế)
-có mấy mô hình tổ chức công tác kế toán ( 3)
-nguyên tắc trọng yếu cái nào ko đúng
a. mọi thông tin pải cung cấp cho các đối tượng bên ngoài
b. có thể chấp nhận sai sót nếu ko a hưởng báo cáo tài chính
c.trọng yếu dựa vào cả định tính định lượng
d.....là trọng yếu nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác làm sai lẹck đáng kể báo cao tài chính
-quan hệ kinh tế pháp lý ngoài tải sản thuộc quyên sở huu Dn là những j?
- đối tượng kế toán: 4 cái
-kế toán chi tiết sử dụng thước đo nào?
-kế toán chi tiết vật tư sử dụng thước đo nào?
-kết chuyển những chi phí nào vào bên nợ của 154
đáp án là 621.622.627
hic xin lỗi mọi ng t cố nghĩ mãi mà ko nhớ thêm dc j, nhớ thêm j t sẽ post tiếp cho mọi ng tham khảo, nói chung đề rất rộng tập trung nhiều phẩn sổ kế toán, bài tập ít thôi, mọi ng đọc sách để chú ý cả những phần rất nhỏ có thể đề cũng hỏi vào
chúc thi tốt