đề 2:

Câu 1: các thành phần của 1 hệ CSDL? cho ví dụ minh họa.

Câu 2: các bước cơ bản trong thiết kế CSDL.


Câu 3: cho quan hệ R(A, B, C, D, E , G, H , I) với tập phụ thuộc hàm:

F= {AE ==> G, A==>HI, G==>E, DE==>G, AG==>C, BC==>D, HI==>E}
xác định khóa của R, tìm chuỗi suy diễn AB==>GD.

Câu 4: cho lược đồ quan hệ quản lý bán sách(QLBS) gồm các quan hệ sau:

SACH(mas, tens,tacgia, nhaxuatban, soluong, dongia)
mỗi cuốn sách có một mã số xác định duy nhất (mas) xác định tên sách(tens), tác giả hoặc nhóm tác giả, số lượng hiện có (soluong) và đơn giá bán tại thời điểm hiện tại (dongia).
HOA)_DON(soHD, maKH, ngaylap, tenNV)
mỗi hóa đơn bán sách được gán 1 mã số duy nhất (soHD), hóa đơn được lập cho một khách hàng, do một nhân viên lập, ngày lập là ngày mua sách.
CHI_TIET_HD(soHD, mas, soluong, dongia)
trên 1 hóa đơn có thể mua được nhiều sách với số lượng tùy ý,và đơn giá tại thời điểm bán cuốn sách đó.
KHACH_HANG(maKH, tenKH, diachi, dienthoai)
mỗi KH có một mã số duy nhất, xác định tên, địa chỉ, điện thoại để liên lạc.
1. xác định khóa chính, khóa ngoại của các quan hệ đã cho.
2. thực hiện câu truy vấn SQL để đưa ra:
a. maKH, tenKH mua sách trong ngày 3/2/2006
b. tổng tiền bán được của cuốn sách có tên là cơ sở dữ liệu. yêu cầu đưa ra tens và tổng tiền ( trường tổng tiền tự đặt.
c.tổng tiền bán được trong từng tháng của năm 2004, 2005. yêu cầu đưa ra các tháng năm và tổng tiền bán được ứng với từng tháng của năm đó. ( các trường tháng, năm và tổng tiền tự đặt)

Câu 5: cho CSDL ứng với lược đồ CSDL QLBS như trên, để biết được các khách hàng đã mua sách trong ngay2/5/2005, phải điền thêm những thông tin nào trong lưới thiết kế truy vấn QBE của Access.

(đề thi này giống với đề kiểm tra)