De thi QT chien luoc ngay 9-5-09câu 1: Trình bày khái niệm, bản chất của hoạch định chiến lược. Từ đó đưa ra các giải pháp làmtăng hiệu quả thực thi chiến lược của 1 doanh nghiệp trong ngành cụ thể mà bạn biết.câu 2: trình bày và liên hệ thực tế đặc điểm của ngành kinh doanh đang tong giai đoạn suythoái.Từ đó nêu giải pháp khắc phục tại doanh nghiệp kinh doanh trong ngành cụ thểthiết lập mô thức EFAS. nêu các bước của mô thức IFAS. ứng dụng mô thức IFAS vào 1 doanhnghiệp.câu 2: tất cả chương kiểm soát. (hình như chương cuối 11 thì phải.)đề 2 thì kô rõ nhưng nó tương tự đề 1.
Đề 1:
Câu 1: Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh?Dưới góc độ tiếp cận của QTCL, phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế tác động của 2 nhân tốtrong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô đến hoạch định chiến lược của công ty kinhdoanh?Câu 2: 3 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. Phân tích mối quan hệ giữa cấutrúc tổ chức và chiến lược của A.Chandler? Cho nhận xét thực trạng phát triển cấu trúc tổ chứcđáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh chị biết.
Đề 2:
Câu 1: Khái niệm và phân loại chiến lược cường độ, điều kiện lựa chọn và vận dụng các loạihình sử dụng chiến lược cường độ của công ty? Nhận xét thực trạng triển khai và các giải phápcơ bản nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược cường độ.Câu 2: Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải phápcơ bản triển khai chính sách nhân sự trong thực thi chiến lược của công ty.
Đề 3:
Câu 1: Nêu khái niệm chiến lược và các cấp chiến lược của công ty kinh doanh.Phân tích và liênhệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm,dịch vụ;chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa.Câu 2: Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của Văn Hóa Doanh Nghiệp. Phân tích các đặc điểmcủa VHDN làm sao để thích nghi với thực thi chiến lược..
Đề 1:
Câu 1:
Thiết lập mô hình các giai đoạn Quản trị chiến lược tổng quát và phân tích nội dung các hoạtđộng cơ bản trong giai đoạn Hoạch định chiến lược (Thiets lập chiến lược) của công ty kinh

doanh? Cho nhận xét thực trạng nêu các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạc định chiếnlược của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?
Câu 2:
Nêu khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Trình bày quan hệ thựctiễn các giải pháp cơ bản triển khai chính sách marketing trong thực thi chiến lược của một côngty kinh doanh mà anh (chị) biết?
Đề 2:
Câu 1:
Nêu khái niệm và vai trò của nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh của công ty kinh doanh? Phân tíchcác nội dung cơ bản của 1 bản tuyên bố nhiệm vụ kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khaisứ mạng của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?
Câu 2:
Nêu vai trò của cấu trúc tở chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình và trình bày các ưu,nhược điểm của loại hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm trong thực thi chiến lược củacông ty kinh doanh?Liên hệ thực tiễn sự vận hành cấu trúc tổ chức này trong thực thi chiến lượccủa công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?Câu 1: khái niệm và nội dung thực thi nhóm chiến lựoc . phân tích nội dung thực thi nhóm chiếnlược để nhận dạng và đánh giá đối thủ cạnh tranh chính của một cong ty kinh doanh mà bạn biết .Câu 2: Khái niệm và bản chất của kiểm tra & đánh giá chiến lựoc . Phân tích khung đánh giáchiến lược của một công ty kinh doanh . Nêu thực trạng và một số giải pháp cơ bản của hoạtđộng kiểm tra đánh giá của một công ty mà bạn biết .Câu 1: Nêu khái niệm và thiết lập mô hình cấu trúc chuỗi giá trị của M.Porter? Vận dụng môhình chuỗi giá trị để phân tích và đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của công ty kinh doanhmà anh biết?Câu 2: Thiết lập và trình bày mô hình 7S của Mc.Kensey trong thực thi chiến lược của công tykinh doanh. Liên hệ thực tế vai trò của các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình 7S đến hiệu quảthực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết?Đề 2:Câu 1: Nêu khái niệm và phân loại chiến lược tích hợp. Phân tích các điều kiện lựa chọn và vậndụng các loại hình chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triểnkhai và các giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược tích hợp của công ty kinhdoanh mà anh biết

Câu2: Nêu khái niệm, đặc điểm và vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiếtlập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) và phân tích cácưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Chonhận xét thực trạng phát triẻn cấu trúc tổ chức đáp ứng các yêu cầu thực thi chiến lược của côngty kinh doanh mà anh biết.chuc moi nguoi may manđề 16:câu1:trình bày khái niệm, nội dung của nhóm chiến lược.dựa vào phân tích nội dung của nhómchiến lược xác định đối thủ cạnh tranh chính của công ty mà bạn biết?câu 2:nêu khái niệm và bản chất của kiểm tra đánh giá chiến lược.phân tích nội dung của khungđánh giá chiến lược.trình bày thực trạng và giải pháp của việc kiểm tra đánh giá chiến lược tạimột công ty mà bạn biết.còn đề kia vào :câu 1:ma trận BCGcâu 2:khái niệm và phân loại môi trường văn hóa của doanh nghiệp,câu nào cũng có vận dụng hết.t làm đề 16.huhu bị sập tủ.vào toàn phần không ngờ tới thui.post lên cho mọi ng tham khảo.chúc pà con thi sau làm bài tốt .Đề 15:Câu 1: Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh?Dưới góc độ tiếp cận của QTCL, phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế tác động của 2 nhân tốtrong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô đến hoạch định chiến lược của công ty kinhdoanh?Câu 2: Nêu 3 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. Phân tích mối quan hệ giữacấu trúc tổ chức và chiến lược của A.Chandler? Cho nhận xét thực trạng phát triển cấu trúc tổchức đáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh chị biết.Mình chỉ nhớ đề mình làm thôi. Phòng có 2 đề trông chặt lắm. Mà nhớ là không được dùng điệnthoại di động trong phòng thi đâu. Nếu dùng thì bị đình chỉ thi ngay lập tức. Mình vừa thi vềxong làm không được mấy chắc là thi lại thôi. Huhuuu!mình thi đề 13câu 1 :Thiết lập mô hình Quản trị chiến lược tổng quát. Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu vànhược điểm của 3 loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm,dịch vụ;chiến lượcchi phí thấp và chiến lược tập trung hóa

câu 2 : Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải phápcơ bản triển khai chính sách tài chính trong thực thi chiến lược của công ty.chán quá mình học hết bỏ mỗi cái mô hình Quản trị chiến lược tổng quát. thấy nó hơi lằng nhằng( chỉ cần 3 phút là thuộc ) . ko mún học nên cắt slide mang vào quay bài. nhưng khổ nỗi quầnnhìu túi nên đúc nhâm túi. tìm mãi ko thấy thế là bỏ phí mất cái mô hình Quản trị chiến lượctổng quát. khi thi xong mới bít là mình đưc nhầm . thế mới đau chứnhưng nghe nói phần đó chỉ khoảng 0.5 diểm thôiThêm đề ngay 8/6/09 nèTrích dẫn: Nguyên văn bởi trang89de 12.câu 1.neu khai niem va vai tro cua nhiem vu su mang kinh doanh.noi dung cua 1 ban sumang kinh doanh.lien he thuc tien thuc trang trien khai su mang kinh doanh tai 1 doanh nghiepma ban bietcau 2.neu vai tro cau truc to chuc.thiet lap mo hinh cau truc to chuc theo bo phan san pham.lienhe thuc tien cau truc nay o 1 doanh nghiep ma ban bietde kia ko ro lamcau 1 quan tri chien luoc la gi,mo hinh e fas,lien he 1 doanh nghiep ma ban bietcâu 2.noi dung thuc thi chien luoc,lien heđề thi số 121, nêu khái niệm và vai trò cả nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh cua công ty kinh doanh? phân tíchnội dung cơ bản của một bản tuyên bố nhiệm vụ kd? cho nhận xét thực trạng triển khai sứ mạngcủa công ty kd mà bạn bạn biết?2, nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? thiết lập mô hình và trình bày cácưu nhược điểm của loại hình CTTC bộ phận theo sản phẩm trong thực thui chiến lược của côngty kinh doanh? liên hệ thực tiễn vận hành cấu trúc tỏ chức chức năng trong thực thi chiến lượccủa công ty kinh doanh mà ban biết?Đề 12câu 1: Nêu khái niệm và vai trò của SMKD trong thực thi chiến lược? phân tích nội dung bản tuyên bốSMKD của doanh nghiệp kinh doanh? nhận xét thực tế về việc thực hiện SMKD của công ty mà bạn biết?câu 2: Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm và nêu rõ ưu, nhược điểm của loại cấu trúc này? nhận xét thực tế của việctriển khai cấu trúc này của công ty bạn biết?Đề 18:Câu 1: khái niệm và vai trò của mục tiêu CL dài hạn?Phân tích các yêu cầu xác định mục tiêu CLDH của công ty kinh doanh?Cho nhận xét thực trạng đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược củacông ty mà bạn biết (t cũng ko nhớ chính xác từng câu từng chữ đâu, chỉ gọi là tương đối thui)Câu 2: khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược?Phân tích các hoạt động cơ bản của giai đoạn


"thực thi chiến lược" của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai thực thi chiếnlược ở công ty KD mà bạn biết.đề 25c1 hỏi về khái niệm chiến lược,chính sách,các bước hoạch định chiến lược,liên hệ thực tế cty nàođóc2 hỏi về năng lực cạnh tranh lõi,các nhân tố xác định năng lực cạnh tranh lõi,nêu giải pháp pháthuy năng lực cạnh tranh lõi của 1 cty nào đóa,Đề 4: Chiến lược là gì, chính sách kinh doanh là gì? Thiết lập mô thức đánh giá môi trường bêntrong IFAS của một doanh nghiệp kinh doanh. Hãy nêu 1 ví dụ mô thức IFAS của một DN màanh chị biết?Mình làm thế nè : mấy câu lý thuyết thì thui học thuộc mà viết ra , còn câu thiết lập thì nêu mấycái bước thiết lập ra, nêu 1 mô hình IFAS của DN nào đó lấy luôn cái ở bài thảo luận môn nè ý,rùi phân tích 1 yếu tố mạnh và 1 yếu tố yếu, chốt lại vài dòng j đó là ok Câu 2: nêu các hoạt động cơ bản trong việc kiểm tra đánh giá chiến lược kinh doanh? Nếu 1 vídụ về việc kiểm tra đánh giá chiến lược kinh doanh của một DN mà bạn biết?Câu nè cả phòng ngậm tăm luôn vì chả đứa nào học chương 4 cả, có học cũng chả bít viết j vô đềđặc biệt cái lấy ví dụ