đây la hệ thống câu hỏi
Chương I:
Câu 1: Tài
chínhcông là gì? Phân tích đặc trưng cơ bản của tài chínhcông? Ý nghĩa của việc nghiên cứu?
Câu 2: Hãy phân tích những điểm khác biệt giữa hàng hoá, dịch vụ
công và hàng hoá, dịch vụ tư?
Câu 3: Hãy phân tích chức năng giám đốc của tài
chínhcông? ý nghĩa của việc nghiên cứu?
Câu 4: Chứng minh rằng: Tài
chínhcôngcông cụ quan trọng trong quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội? Lấy một dẫn chứng thực tế để minh họa.
Câu 5: Hãy phân tích vai trò của tài
chínhcông đối với nền kinh tế - xã hội? Liên hệ với thực tế Việt Nam hiện nay?
Câu 6: Hãy phân tích nội dung chức năng phân phối của tài
chínhcông? Ý nghĩa của việc nghiên cứu? Công bằng trong phân phối của TCC được hiểu như thế nào?
Câu 8: Hãy phân tích các nguyên tắc hoạt động của tài
chínhcông? Ý nghĩa của việc nghiên cứu?
Câu 10: Tài
chínhcông là gì? Hãy trình bày kết cấu của tài chínhcông theo 2 tiêu thức phân loại?

Chương II:
Câu 1: Phân tích các vai trò của chi tiêu
công? Liên hệ với thực tế Việt Nam hiện nay?
Câu 2: Thu nhập
công là gì? Hãy trình bày kết cấu của thu nhập công? ý nghĩa của việc nghiên cứu?
Câu 3: Thu nhập
công là gì? Hãy phân tích các đặc điểm của thu nhập công?
Câu 4: Thu nhập
công là gì? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập công? Liên hệ với thực tế Việt Nam hiện nay?
Câu 5: Trình bày kết cấu chi tiêu
công? ý nghĩa của việc nghiên cứu?
Câu 6: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu
công? Ý nghĩa của việc nghiên cứu?
Câu 7: Chi tiêu
công là gì? Hãy phân tích các đặc điểm của chi tiêu công?
Câu 8: Trong phân tích đánh giá chi tiêu
công, sau khi xác định được các thất bại của thị trường, Chính phủ sẽ thực hiện chính sách can thiệp và khắc phục khuyết tật của thị trường. Theo anh (chị) đó là những cách thức can thiệp nào? Liên hệ với thực tế Việt nam hiện nay?

Chương III:
Câu 1: Thâm hụt Ngân sách Nhà nước là gì? Hãy phân tích các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm hụt của Ngân sách Nhà nước Việt nam hiện nay?
Chính phủ Việt Nam cần có giải pháp gì để khắc phục tình trạng thâm hụt kể trên?
Câu 2: Trình bày các nguyên tắc cân đối Ngân sách Nhà nước? Liên hệ việc quán triệt các nguyên tắc này trong quá trình cân đối Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay?
Câu 3: Trình bày bản chất và đặc điểm của Phí và Lệ phí? So sánh Phí và lệ phí với Thuế?
Câu 4: Trình bày nội dung của khâu lập dự toán Thuế trong tổ chức
công tác quản lý thu thuế? Thực tế thực hiện khâu này ở Việt Nam hiện nay như thế nào?
Câu 5: Trình bày những nội dung cơ bản trong quản lý thu phí, lệ phí thuộc NSNN? Thực tế triển khai
công tác này ở Việt Nam hiện nay như thế nào?
Câu 6: Hãy phân tích mục tiêu, yêu cầu của quản lý thu Thuế? Liên hệ với thực tế quản lý Thuế ở Việt Nam hiện nay?
Câu 7: Trình bày các nguyên tắc cân đối Ngân sách Nhà nước? Các biện pháp để cân đối thu – chi NSNN? Theo bạn, trong điều kiện Việt Nam hiện nay
Chính phủ nên áp dụng biện pháp nào để thực hiện cân đối thu – chi NSNN?
Câu 8: Trình bày nội dung của khâu chấp hành dự toán Thuế trong tổ chức
công tác quản lý thu thuế? Thực tế thực hiện khâu này ở Việt Nam hiện nay như thế nào?
Câu 9: Thuế là gì? Hãy phân tích các vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường? Liên hệ việc phát huy các vai trò đó đối với thực tế phát triển KT – XH ở VN trong giai đoạn hiện nay?

Đề 3:
1. Phân tích chứng năng giám đốc của Tài chính công? ý nghĩa của việc nghiên cứu?
2. Thu nhập công là gì? Phân tích kết cấu của thu nhập công? Ý nghĩa của việc nghiên cứu?

Đề 5 là:
Câu 1: Thu nhập công là gì?phân tích các đặc điểm của thu nhập công (4d)
Câu 2: Phân tích vai trò của tài
chínhcông trong nền kinh tế xã hội?liên hệ với Việt Nam
Đề 6 :
1 Thu nhập công là gì ? Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập công? Liên hệ thực tế Việt Nam?
2. Nêu mục tiêu, yêu cầu của quản lý thu thuế. Liên hệ Việt Nam

đề 8
câu 1:phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu công, ý nghĩa của việc nghiên cứu.
câu 2:phân tích chức năng phân phối của tài chính công, ý nghĩa của việc nghiên cứu

Đề 10
-phân tích chức năng phân phối của TCC? Ý nghĩa của việc nghiên cứu?
- Trong quá trình nghiên cứu chi tiêu
công, NN đã nhận thấy những khiếm khuyết của thị trường và đã đề ra các biên pháp khắc phục. theo bạn,các biện pháp đó là gì? Liên hệ thực tế Việt Nam
Đề 11:
1. Thu nhập công là gì? Phân tích kết cấu của thu nhập công? Ý nghĩa của việc nghiên cứu?
2. Nội dung cơ bản của quy trình thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước? Thực tế của công tác này triển khai ở Việt Nam như thế nào?

Đề 15:
1.Tai chinhcong là gì?Phân tích kết cấu của tài chính công theo 2 nội dung
2. Thuế là gì? Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường. Liên hệ với Việt Nam.
Đề 16
Câu 1: Phân tích chức năng phân phối của tcc? ý nghĩa ? công bằng trong phân phối được hiểu ntn?
Câu 2; phân loại phì, lệ phí,các khoản thu từ phí và lệ phí.ý nghĩa?

Đề 20:
Câu 1: Chứng minh tài
chínhcôngcông cụ quan trọng quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế?(4d)
Câu 2: Thuế là gì?phân tích vai trò của thuế?liên hệ VNt vừa thi xong môn TCC buổi sáng hum nay. đây là mã 1 số đề .Mọi người tham khảo nhe!
đề 2: câu 1: là câu 2 c1; câu 2 là câu 1 c2
đề 17: câu 1 là câu 2 c3; câu 2 là câu 7 c3
đề 7 : câu 1 là câu 5 c2; câu 2 là câu 2 c3

chúc mọi người ôn thi và thi tốt!