Đề 1 :
Câu 1:
Chi NSNN là gì? Phân loại và nêu ý nghĩa của từng cách phân loại? Đặc điểm của chi NSNN?
Câu 2 :
Lãi suất tín dụng là gì ? Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất tín dụng?
Cho biết sự biến động về lãi suất tín dụng của nước t hiện nay


Đề 2 :
Câu 1 : Tiền là gì? Các chức năng của tiền tệ và nêu mối quan hệ của các chức năng đó?
Câu 2 :
Bảo hiểm xã hội là gì?
Đặc điểm của BHXH?
Nêu tình hình BHXH ở Việt Nam hiện nay?

The End