XÁC SUẤT THỐNG KÊ
ĐỀ 1
câu 1:
Cho 2 kiện hàng:
Kiện I : gồm 7 sản phẩm loại I và 3 sản phẩm loại II
Kiện II: gồm 8 ..............I.và 4.......................
a. từu 1 kiện lấy 2 sản phẩm bất kì, tìm xác suất để 2 sp lấy ra ddêfu là loại II
b. Giả sử 2 sản phẩm lấy ra từ kiện I đều là sp loại II,tìm xác suất để 2 sp lấy từ kiện còn lại dc cả 2 sản phẩm loại II

Câu 2:
Lãi suất đầu tư vào 1 công ty là ĐLNN phân phối chuẩn, Xác suất để đạt lãi suất 20 % một năm là 0.0228 và xác suất để đạt lãi suất bé hơn 8% một năm là 0,1887
a. tìm lãi suất TB và độ lệch tiêu chuẩn của lãi suất
b. tìm khả năng đầu tư vào công ty mà không bị lỗ

Câu 3:
Kiểm tra ngẫu nhiên lô bóng đèn đưọc kết quả:
Tuổi thọ (h) 1800 1850 2000 2100
số bóng đèn 1 4 8 2
Dộ tin câỵ 98% hãy ước lượng phương sai của tuổi thọ bóng đèn, biết tuổi thọ bóng đèn là ĐLNN phân phối chuẩn.
Còn 1 câu nưã mà ko nhớ [IMG]file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]đề 15
câu 1: có 2 nhà máy cùng sản xuất 1 loại sản phẩm.tỉ lệ phế phẩm của nha máy 1 là 2%,của nhà máy 2 la 3%.có 2 hộp đựng sản phẩm,hộp 1 đựng 6 sp,hộp 2 đựng 4 sp.lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 sản phẩm.
a,tìm xs để trong 2 sp lấy ra có 1 pp
b,tìm số pp có khả năng lấy ra nhất trong 2 sp lấy ra

câu 2:
có 2 người nhưng chỉ có 1 vé xem phim.2 người đó chọn người đi xem phim bằng cách gieo súc sắc.ai gieo được mặt lục trước thì được đi xem phim.tìm xác suất,để:
a,người gieo thứ 2 được đi xem phim với điều kiện gieo tối đa 4 lần
b,người gieo thứ 1 được đi xem phim ko giới hạn số lần gieo

câu 3:
ước lượng phương sai tối đa.X phân phối chuẩn.n=25,phương sai mẫu điều chỉnh bằng 0.225.với độ tin cậy 0.99

câu 4:
kiểm định(mình cũng ko nhớ rõ mấy)chỉ tóm tắt là giá trị trung bình là 453g.n=100.cho bảng số liệu...
cần kiểm định bài toán 1.
Đề 14 nè:
Câu 1: Có 3 XN, xác xuất hoàn thành công việc trong năm của mỗi xí nghiệp lần lượt là : 0.7; 0,8; 0,85
a, Gọi X là số xí nghiệp hoàn thành công việc. Tính P( /X- E(X)/< 0,8)
( Dấu / là trị tuyệt đối đấy nhá)
b, Biết chỉ có 1 xí nghiệp không hoàn thành công việc ,TÍnh xác suất để xí nghiệp đó là xí nghiệp 2

Câu 2. Tuổi thọ của một sản phẩm là một ĐLNN theo quy luật chuẩn. Tuổi thọ trung bình = 11, độ lệch tiêu chuẩn là 2
a, Nếu muốn tỷ lệ bảo hành là 10% thì thời gian bảo hành là bao nhiêu
b, Thời gian bảo hành là 6 năm. Công ty bán dc 10 sản phẩm. Hỏi có bao nhiêu sản phẩm phải bảo hành?

Câu 3. Ước lượng phương sai (mình k nho ro)

Câu 4:Một công ty tuyên bố tuổi thọ sp của họ là 21,5h, Kiểm tra 10 sp
Sau đó cho 1 bảng phân bố tuổi thọ và số lần đạt tuổi thọ ấy
với anpha= 0,01 kiểm định xem công ty đó tuyên bố có chính xác k? biết tuổi thọ là ĐLNN tuân theo quy luật chuẩn.ĐỀ 25
Câu 1: Trọng lượng của một loại sản phẩm là ĐLNN phân phối chuẩn. Biết rằng có 5% số sản phẩm có trọng lượng lớn hơn 1050g và có 1% số sản phẩm có trọng lượng nhỏ nhơn 950g
a)Tính kỳ vọng và phương sai của trọng lượng các sản phẩm
b)sản phẩm được coi là đạt tiêu chuẩn nếu có trọng lượng lệch khỏi trọng lượng trung bình không vượt quá 20g. Tính xác suất để khi lấy 3 sản phẩm thì có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn (lấy có hoàn lại)
Câu 2: Có ba hộp bút bi
Hộp I: 8 bút xanh,2 bút đỏ
Hộp II: 7 bút xanh, 4bút đỏ
Hộp III: 9 bút xanh,3 bút đỏ
a)Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 bút. Giả sử trong ba bút lấy ra có 1 bút xanh, tìm xác suất để bút xanh lấy ra từ hộp I
b)Lấy ngẫu nhirn từ hộp I ra 1 bút màu đỏ bỏ sang hộp II rồi lấy ngẫu nhiên từ hộp II ra một bút màu đỏ bỏ sang hộp III, cuối cùng từ hộp III lấy ngẫu nhiên ra 1 bút. Tìm xác suất để lấy bút ra từ hộp III là bút đỏ
Câu 3: Để xác định giá TB đối với 1 loại hàng hoá trên thị trường, người ta điều tra giá trị tại 100 cửa hàng thu được bảng số liệu sau

Giá(Nghìn đồng) 85 87 88 90 92 94

Số cửa hàng 10 15 30 32 9 4

Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng giá TB của loại hàng hoá đó
Câu 4:Điều tra thời gian lưu lại của 15 khách nước ngoài tại HUẾ tính được ngày và s’=0,5 ngày. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định giả thuyết cho rằng thời gian lưu lại tại HUẾ trung bình cảu 1 khách du lịch nước ngoài là ít hơn 3 ngày. BIết thời gian lưu lại HUẾ của khách du lịch nước ngoài là 1 ĐLNN phân phối chuẩn.
Biết
Đề 28
Câu 1:
Cho 3 người bắn súng có xs bắn trúng lần lượt là 0,5: 0,6: 0,7
a. Cho mỗi người bắn một viên, thấy có một viên trúng mục tiêu. tìm xác suất để viên đạn trúng mục tiêu đó là của người thứ nhất bắn.
b. Cho mình người thứ nhất bắn 100 viên, khả năng để người đó bắn trúng từ 45 đến 55 viên đạn là bao nhiêu
Giải:
a. Gọi Hi là biến cố người thứ i bắn trúng (i=1,2,3)
Gọi A là biến cố thấy có một viên trúng
PA=H1*H2ngang*H3ngang+H1ngang*H2*H3ngang+H1ngang*H 2ngang*H3=0.5*0.4*0.3+0.5*0.6*0.3+0.5*0.4*0.7=0.29
Gọi B là biến cố viên đạn trúng là của người thứ 1
PB=P(H1*H2ngang*H3ngang/B)=0.5*0.4*0.3/0.29=0.2069
b. goi X là số viên trúng người 1 bắn trúng trong 100 viên
X~B(100; 0.5). do n lớn, p k gần 0 và 1 nên X~=N(nuy; xích ma bình)
Với nuy=np=50. xích ma bình=npq=25
P(45<X<55)=0.68268--> áp dụng công thức của phân phối chuẩn
Câu 2:
một bệnh nhân đến khám bệnh tại một bệnh viện, được bác sĩ chuẩn đóan tỷ lệ mắc bênh A là 2/3, tỷ lệ mắc bệnh B là 1/3. người đó làm xét nghiệm, nếu mắc bệnh A thì có kết quả xét nghiệm dương tính với tỷ lệ 0,7, và mắc bệnh B thì là 0,2.
a. tìm xác suất để người đó có kết quả xét nghiệm dương tính
b. làm xét nghiệm 3 lần thì có một lần cho kết quả dương tính. hỏi bác sĩ nên chuân đoán người đó mắc bệnh gì
Giải:
gọi H1 là biến cố bệnh nhân có khả nang mắc bệnh A
gọi H2 là biến cố bệnh nhân có khả năng mắc bệnh B
PH1=2/3 PH2=1/3
a. Gọi C là biến cố người đó có kết quả xn dương tính
P(C)=PH1*PC/H1+PH2*PC/H2=2/3*0.7+1/3*0.2=0.5333
b. gọi D là biến cố người đó xét ngiệm 3 lần thì có 1 lần cho kết quả dương tính.
P(D)=PH1*PD/H1+PH2*PD/H2=
=2/3*3C1*0.7mũ1*0.3mũ2+1/3*3C1*0.2mũ1*0.8mũ2=0.254
Theo công thức bayes
PH1/D=(2/3*3C1*0.7mũ1*0.3mũ2)/0.254=0.496
PH2/D=(1/3*3C1*0.2mũ1*0.8mũ2)/0.254=0.504
Do PH2/D> PH1/D nên bác sĩ nên chuẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh B
Câu 3:
điều tra chiều cao của 100 thanh niên độ tuổi từ 18- 25 ở một địa phương cho kết quả như sau: chiều cao( số người): 158-162(6 người) ; 162- 166( 26 người) ; 166-170(38 người) ; 170-174( 22 người) ; 174- 178( 8 người).
với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng chiều cao trung bình tối thiểu của thanh niên ở độ tuổi trên của địa phương đó
Giải : Bài này thì dùng thống kê U với xích ma lấy xấp xỉ S’ là tính đc.
Đáp án là chiều cao TB tối thiểu là 167.475cm
Câu 4:
biết tiền lương của cán bộ mới ra trường đi làm ở công ty liên doanh là một đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn. điều tra 15 người ở công ty người ta xác định được phương sai mẫu điều chỉnh về tiền lương là 900 (USD)^2. với mức ý nghĩa là 1%, hãy kiểm định giả thuyết về phương sai cho rằng tiền lương của cán bộ mới đi làm tại công ty liên doanh nhỏ hơn 1000 (USD)^2.
Giải : Bài này cũng không khó. kểm định xích ma bình < xích ma không bình phương
Tiêu chuẩn kiểm định là X bình phương
Tính ra X bp tn=12,6 . X bp tn không thuộc miền bác bỏ nên tạm thời chấp nhân H0 => giả thuyết trên là chưa có cơ sở

Câu 1: Cho kiện 1 : 3 sp loại I ,2 sp loại II
Kiện 2: 4 loại I, 1 loại II
Lấy mỗi kiện 2p.
A, tính xs lấy ra 4 sp cùng loại
B, tính số sp loại 2 trung bình có trong 4 sản phẩm.


Câu 2: Trọng lượng của 1 sp phân phối chuẩn. Với muy = 495g, phương sai = 1g. Mẫu 1000 sp/
A, Tìm xs để trong 1000 sp lấy ra có nhiều nhất 2sp có trọng lượng vượt quá 498g/
B, Giả sử trong 1000 sp lấy ra có ít nhất 2sp có trọng lượng lớn hơn 498g. Tìm xs để có đúng 2 sp có trọng lượng lớn hơn 498g


Câu 3: Để nghiên cứu độ ổn định của 1 máy gia công người ta lấy ngẫu nhiên 25 chi tiết máy. Phương sai mẫu điều chỉnh = 15 cm¬2 . 1 – α = 0.99. ước lượng σ2. Biết kích thước chi tiết máy pp chuẩn.


Câu 4:
Năng suất 46 48 51 55 59
Số nơi 3 7 13 8 5
Các năm trước năng suất trung bình là 55 tạ/ha. Kiểm tra 36 thửa ruộng.
Có ý kiến cho rằng năng suất năm nay giảm hơn do giống bị thoái hóa. Với mức ý nghĩa 0.01 nhận xét ý kiến trên?

Câu 1: cho 2 bảng x, px và y, py (không nhớ)
1, tính var(x-2y)
2, tính xác suất để gieo 600 lần được từ 336 đến 384 lần X lớn hơn kì vọng toán của nó
Câu 2: một hộp có 2 bi đỏ, 3 bi xanh. lấy ra 1 bi, nếu là đỏ thì cho lại vào hộp và cho thêm 2 bi đỏ nữa, nếu là xanh thì cho thêm vào 2 bi xanh nữa. lấy ra ngẫu nhiên 2 bi.
1, tính xác suất để 2 bi lấy ra là xanh
2, không nhớ.
Câu 3:
Phần ước lượng (các khoa đều thi phần này). cho bảng số liệu dài dài, cho n=36, tính được s', x ngang => delta = s'
Tìm độ tin cậy
Câu 4: Kiểm đinh phương sai. điều tra doanh thu của một cửa hàng trong 15 ngày thấy doanh thu trung bình là 10 triệu đồng.
với mức ý nghĩa anphal = 0,01, kiểm định bài toán Ho: delta2 = 10, H1: delta2 < 10

Đáp án: câu 4: bác bỏ Ho. miền bác bỏ khi thực nghiệm < 4,66
Câu 3: 54,4%
Câu 1: tính E(X), E(y), E(X2), E(Y2)

Mình làm không chắc câu 1 ý 2 với bài 2.
Bài 2 theo nhận định chung là khó, được 3 điểm, còn lại 2 điểm (thầy bảo thế)
Phòng thi có mấy đứa bị đuổi ra vì trao đổi bài trong đó có con bạn mình [IMG]file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG], nhưng tài liệu sài tốt ^^

Đề 6
câu 1:có 10 câu hỏi.mỗi câu có 4 đáp án.trả lời đúng một câu được cộng 4 điểm,sai trừ 1 điểm.
a.tìm xác suất để người đó được ít nhất 35 điểm
b. với điều kiện người đó được ít nhất 35đ tìm xác suất để ng đó được 35đ
câu 2
hộp 1 có 7 bút đỏ và 3 xanh.Hộp 2 có 6 bút đỏ và 2 xanh
a.lấy ra mỗi hộp một bút.tìm số bút đỏ trung bình có trong 2 bút lấy ra
b. lấy ngẫu nhiên một hộp.rồi lấy ra một bút sao cho bút đó là bút đỏ.sau đó lại trả lại hộp đó.lấy tiếp ra 2 bút nữa.tìm xác suất để 2 bút lấy ra là bút đỏ
câu3
cho một bảng số liệu rồi tính ước lượng.nói chung là dễ thôi.mọi người làm được thôi
câu4
sinh viên trường đại học thương mại chỉ vào ăn trong 2 quán là a va b
khảo sát 200 sinh viên thấy có 85 sinh viên vào quán a.
với mức ý nghĩa 1% hãy kiểm định tỷ lệ sinh viên vào quán a thấp hơn
tỷ lệ sinh viên vào quán B


Tuyển tập đề thi xác suất thống kê

Đề 1
C1: có 2 lô đựng sp ,lô I chưa 8 chính phẩm và 2 phế phẩm,lô II chứa 4 chính phẩm và 3 phế phẩm.
a.KT lần lượt 5 sp của lô I(KT có hoàn lại).Hỏi có bn phế phẩm trong 5 lần KT trên
b.KT lần lượt từng sp của lô II(KT không hoàn lại)đến khi thấy phế phẩm thì dừng lại .tính số lần KT trung bình
c,Lấy ngẫu nhiên 1 sp của lô I chuyển sang lô II .từ đây lấy ngẫu nhiên 1 sp.tính xs để sp này là phế phẩm
C2:Nhằm đề ra kế hoạch sx,công ty HD thực hiện việc nghiên cứu thị trường tại thành phố A.Điều tra ngẫu nhiên 2000 người có khả năng sử dụng xe máy thấy có 1200 người đang sử dụng xe máy trong đó có 468 người đang sử dụng xe máy do công ty sx.với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số người sử dụng xe máy trong thành phố A.biết hãng HD đã bán 150000 xe tại tp A.
C3:Khi bắt đầu đưa vào sx ,NSTB của 1 giống lúa là 5,8 tấn/ha.Sau nhiều năm sx người ta điều tra ngẫu nhiên 16 thửa ruộng thấy NSTB là 5,5 tấn/ha .với mức ý nghĩa 1% có thể nói NSTB của giống lúa đã giảm hay không.biết NS của giống lúa là 1 ĐLNN phân phối chuẩn có độ lệch tiêu chuẩn là 0,3 tấn

Đề thi sx và thống kê toán ngày 24/6


Đề 31 :

Câu 1:
a,một lô hàng gồm có 8 sản phẩm loại I và 2 sản phẩm loại II.lấy từng sản phẩm ra(không hoàn lại) cho đến khi lấy được sản phẩm loại I.tính kỳ vọng toán và phương sai
b,trong một hộp có 6 quả cầu còn mới và 4 quả cầu đã sử dụng.lấy mỗi lần 2 quả không hoàn lại.tìm xác suất để sau 3 lần lấy bóng lấy được cả 6 quả mới.
Câu 2:
Trong một lang có 60% nam và 40% là nữ.khả năng mắc bệnh lao của nam là 4% và của nữ là 3%.
a, tính tỉ lệ mắc bệnh lao chung cho cả làng
b, bước vào làng gặp người đầu tiên không mắc bệnh lao.tìm xác suất để gặp hai người kế tiếp không mắc bệnh lao
Câu 3
Cho phương sai mẫu điều chỉnh s'^2 =500 (đồng)^2 , n=16 , ước lượng phương sai của DLNN
Câu 4: cho nuy o= 400000, n=36, cho bảng số liệu tính được X trung bình và S' , kiểm định giả thiết nuy nhỏ hơn nuy