Đề thi môn Kinh tế DN thương mại dịch vụ (tự luận)

- Câu 1: (5đ) Phân tích các giai đoạn của quá trình mua hàng. Vai trò của giai đoạn "thương lượng và đặt hàng"

- Câu 2: (5đ) bài tập dạng bài của sách bài tập bài 1.18 và 1.19