đề 11:
câu 1: khái niệm phương pháp tai khoản kế toán.nội dung và ý nghia của phuong phap
cau 2: noi dung va ket cau cua tai khoan ke toan.phan biet tai khoan tai san va tai khoan nguon von.

dê 5:
cau 1: so ke toan la gi va cac phuong phap chua so cho vi du minh hoa
cau 2: ke toan tong hop va ke toan chi tiet moi quan he giua ke toan tong hop va ke toan chi tiêt

va môt cau bai tap

chuc ca nha thi tôt na!